Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

B. és Társai Agent Bt.,  1114 Budapest Hamzsabégi út 38-40. C.ép. /111.

Telefon: 06-30-471-6519 (ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 18 óra között elérhető)

Ügyfélszogálat online elérhetősége: info@cellblastertherapy.com

Rendelés:

A megrendelés elküldését követően ön automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Előfordulhat, hogy a regisztrációkor hibásan begépelt e-mail cím, vagy az Ön „spam” beállításai miatt nem érkezik meg az igazolás. A vásárló által rosszul megadott e-mail cím vagy a levelező fiókjában beállított „spam” szűrő működése okán elmaradó e-mail visszaigazolásért felelősséget nem tudunk vállalni!

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

 1. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról alkotott törvény értelmében a webáruházban leadott megrendelés a Felek között magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendelés elfogadásával/elküldésével a vásárló elektronikus szerződésben ad megbízást cégünk részére, hogy postai vagy futáros szállítást vegyünk igénybe és fizessünk ki a létrejött elektronikus szerződés/megrendelés teljesítéséhez.

Átutalásos fizetési móddal választott rendelés esetén, ha az utalást elmulasztaná, 3 munkanap elteltével ismételt emlékeztetőt küldünk. Ha az összeg a rendelés elküldésének napjától számítva 5 munkanap elteltével sem érkezik meg számlaszámunkra, rendelését automatikusan, felszólítás nélkül töröljük.

A „Nem kereste”, „Átvételt megtagadta” jelzésű, vagy többszöri sikertelen csomagátadási kísérlet, rosszul vagy hiányosan megadott szállítási adatok miatt „Kézbesíthetetlen” jelzéssel visszajött küldeményekre is szállítási díjköltségünk van.

Amennyiben a kézbesítés nem cégünk hibájából hiúsult meg, úgy a nekünk kárként okozott szállítási díjat a vásárlóra terheljük. A hátralék megfizetéséig a nevével/lakcímével/telefonos elérhetőségével érkezett további megrendelést nem áll módunkban teljesíteni.

A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, adott munkanapon beérkezett vásárlások általában következő 1-2 munkanapon kerülnek kiszállításra. Megrendelést csak akkor tudunk törölni a vásárló kérésére, ha annak a feldolgozása, számlázása, csomagolása és a szállító cégek részére átadása még nem történt meg.

Számlázás:

 

A webáruházban leadott rendelésről számlát állítunk ki, amelyet elektronikus formában email-ben kap meg a vásárló a rendelés feldolgozása után. A papír alapú számlát a csomagba is beletesszük. A számlákat a számlázz.hu rendszerével állítjuk ki. A számlákat elektronikus formában megőrizzük 8 évig a számlázz.hu által fenntartott tárhelyen, és bármikor újra letölthető a vásárló vásárlói fiókjából.

Elállási/Felmondási jog

 1. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról alkotott törvény értelmében a webáruházban leadott megrendelés a Felek között magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül.

Ön a csomag átvételét követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/Felmondási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (A megtagadott csomagátvétel nem minősül az elállási jog gyakorlásának!)

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a B. és Társai Agent Bt.,1114 Budapest Hamzsabégi út 38-40. C.ép. /111. címre vagy elektronikus úton küldött levél útján az info@cellblastertherapy.com e-mail címre.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ön köteles számunkra a terméket eredeti, sértetlen állapotában indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Utánvétes, vagy portós küldeményeket nem tudunk átvenni.

A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a terméket nem eredeti, bontatlan állapotában, a kifizetett árban foglaltak szerint küldi vissza.

Az Elállás/Felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A visszatérítés során az Önnel egyeztetett fizetési módot alkalmazzuk, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 Kellékszavatosság, termékszavatosság

A Vásárló a B&Co. Agent Bt. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

A B&Co. Agent Bt. a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2.  a Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,
 3. a Szerződés B&Co. Agent Bt. általi teljesítésének időpontját,
 4. a hiba bejelentésének időpontját,
 5. a hiba leírását,
 6. szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a B&Co. Agent Bt. szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg.

A B&Co. Agent Bt. a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

Ha a B&Co. Agent Bt. a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

A B&Co. Agent Bt. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

A B&Co. Agent Bt. a kijavításra vagy a 9.6 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

 1. a Vásárló nevét és címét,
 2. a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,
 3. a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá
 4. azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

 

A Vásárló – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a B&Co. Agent Bt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a Megrendelt Termék hibáját a B&Co. Agent Bt. költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a B&Co. agent Bt. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló köteles a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a B&Co. Agent Bt.-től vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a B&Co. agent Bt.-től vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Vásárlót terheli.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a B&Co. Agent. Bt.-vel vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

Mentesül a B&Co. Agent Bt. (gyártó) a termékszavatossági igénye alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

 1. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 3. a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A B&Co. Agent Bt.-nek (gyártónak) a mentesüléshez elegendő a 9.14 pontban foglaltak közül egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

A Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a B&Co. Agent Bt. hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Teremék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

A Vásárló jótállásból eredő jogai a Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával –  érvényesítheti.

A Vásárló a következő jótállási igényekkel élhet. Kérheti a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Vásárló a Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a B&Co. Agent Bt. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Vásárló kijavítási igénye esetén a B&Co. Agent Bt. a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

 1. kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,
 2. a hiba okát és a kijavítás módját,
 3. a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

Mentesül a B&Co. Agent Bt. a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A B&Co. Agent Bt. által biztosított jótállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv  jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai irányadóak.

 

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A felmerülő és jogosnak ítélt panaszokat, esetlegesen felmerülő hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül orvosolja és rendezze.

Amennyiben a Megrendelőnek valamilyen panasza van a rendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát ügyfélszolgálati telefonszámunkon (06-30-471-6519), az info@cellblastertherapy.com e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Áruházunk a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vállalkozásunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát elküldi a Megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozásunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek.

Írásban a panaszt a Megrendelő az info@cellblastertherapy.com e-mail címen, illetve a B. és Társai Agent Bt., 1114 Budapest Hamzsabégi út 38-40. C.ép./111. postacímre megküldött postai levélküldemény formájában közölheti. Az áruház a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről írásban tájékoztatja a Vevőt. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Amennyiben az Áruház és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Áruházzal való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 1. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 1. Pest Megyei Békéltető Testület